Ändringsarbeten och entreprenadsumman enligt LOU

 

Introduktion till ÄTA och LOU

När man arbetar med byggprojekt kan det ibland vara nödvändigt att göra förändringar i planerna. Det kan vara att man behöver lägga till eller justera något, vilket kallas för ÄTA (Ändrings- och Tilläggsarbeten). Men hur fungerar det egentligen när det gäller offentliga upphandlingar och lagar som styr dem? Här kommer vi att gå igenom hur LOU, Lag om offentlig upphandling, påverkar ändringsarbeten och entreprenadsumman.

Ändringar utan ny upphandling enligt LOU

Ibland kan man behöva göra ändringar i ett kontrakt eller ramavtal som rör offentliga upphandlingar. LOU säger att det är okej att göra det utan att genomföra en helt ny upphandling, under vissa villkor. Dessa villkor innebär att det inte får förändra den övergripande karaktären av kontraktet eller ramavtalet, och att värdet av ändringen inte får överstiga vissa gränser. Gränserna för ändringar är:

  1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
  2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det gäller varuupphandling eller tjänsteupphandling, eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det handlar om byggentreprenad.

 

Gränser för ÄTA i byggentreprenader och samlade nettovärden

Så vad innebär detta för byggentreprenader? Jo, det betyder att en ÄTA får vara högst 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde. Om en ÄTA skulle överstiga denna gräns, så måste man genomföra en ny upphandling enligt LOU. Det är viktigt att notera att om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av ändringarna jämföras med de värden som anges i andra stycket. Det innebär att man inte kan kringgå reglerna genom att dela upp större ändringar i mindre delar.

Sammanfattning

Att förstå hur ÄTA och LOU hänger ihop är viktigt när man arbetar med offentliga byggprojekt. LOU ger oss riktlinjer för hur ändringar får göras och sätter gränser för hur stora dessa ändringar får vara innan en ny upphandling behöver genomföras. För byggentreprenader är denna gräns 15 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, så länge tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § inte överskrids och kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte förändras. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av ändringarna jämföras med de värden som anges i andra stycket. På så sätt säkerställs det att reglerna följs och att större ändringar inte kan kringgå LOU:s bestämmelser genom att delas upp i mindre delar. Genom att vara medveten om dessa regler kan man undvika problem och säkerställa att offentliga byggprojekt genomförs på ett korrekt och effektivt sätt.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11