Mest förekommande anmärkningarna i en entreprenadbesiktning

 

Entreprenadbesiktning är en viktig del av byggprocessen, där besiktningsmannen granskar byggprojektet och dess överensstämmelse med avtal, lagar och regler. Nedan presenteras några av de mest förekommande anmärkningarna i en entreprenadbesiktning.

1. Brister i fuktskydd

Fukt är en av de vanligaste orsakerna till byggfel och kan leda till allvarliga skador på byggnaden. Därför är det viktigt att fuktskyddet är korrekt utfört. Anmärkningar kan inkludera otillräcklig isolering, felaktigt utförda ångspärrar eller bristande ventilation.

2. Avvikelser från ritningar och specifikationer

Entreprenörer måste följa de ritningar och specifikationer som anges i kontraktet. Om det finns avvikelser, kan det leda till anmärkningar. Det kan handla om felaktiga mått, materialval eller utförande som inte överensstämmer med det avtalade.

3. Otillräcklig brandsäkerhet

Brandsäkerheten är ytterst viktig i alla byggprojekt. Anmärkningar kan röra otillräckliga brandavskiljande konstruktioner, bristfälliga branddörrar eller undermåliga brandlarmssystem.

4. Bristande tillgänglighet

Enligt lag måste byggnader vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att det kan förekomma anmärkningar om exempelvis bristande hissar, rampsystem eller ledstråk för synskadade.

5. Felaktig VVS-installation

Vatten-, avlopps- och värmesystem (VVS) är centrala delar av byggnaden och måste installeras enligt gällande regler och standarder. Anmärkningar kan innefatta felaktigt dragna rör, fel dimensionerade system eller bristfälliga anslutningar.

6. Elektriska anläggningar

Felaktiga eller bristfälliga elinstallationer kan orsaka allvarliga säkerhetsproblem. Anmärkningar kan omfatta felaktigt monterade eluttag, bristande jordning eller felaktiga säkringar.

7. Ytbehandling och finish

Sista delen av byggprocessen innefattar ytbehandling och finish. Anmärkningar kan röra bristfällig målning, felaktigt monterade golv- eller väggbeklädnader, eller dåligt utförda fogar och skarvar.

8. Dokumentation och kvalitetssäkring

Entreprenörer måste kunna visa att de följer gällande regler och avtal genom noggrann dokumentation och kvalitetssäkring. Anmärkningar kan röra bristande dokumentation av utförda arbeten, otillräcklig spårbarhet av material eller avvikelser från kvalitetsplaner. Det är viktigt att entreprenören säkerställer att all dokumentation är korrekt, uppdaterad och lättillgänglig för att minimera risken för anmärkningar. Detta inkluderar arbetsbeskrivningar, kontrollplaner, materiallistor och garantidokument.

För att säkerställa en god kvalitetssäkring bör entreprenören även följa upp och kontrollera att underentreprenörer och leverantörer följer de krav och specifikationer som anges i avtal och kontrakt. Det kan innebära regelbundna inspektioner, kvalitetskontroller och kommunikation med alla inblandade parter.

Sammanfattningsvis är entreprenadbesiktningen en viktig del i byggprocessen för att säkerställa att byggnader är säkra, hållbara och överensstämmer med avtal och regler. Genom att vara medveten om de mest förekommande anmärkningarna och fokusera på noggrann dokumentation och kvalitetssäkring kan entreprenörer och beställare förbereda sig bättre och undvika onödiga fel och brister i sina projekt. Detta leder till bättre kvalitet, minskade kostnader för efterarbeten och en ökad kundnöjdhet.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11