Skillnaden mellan ABT06 och AB04: En översikt över två standardavtal inom byggbranschen

 

1. Bakgrund till ABT06 och AB04

ABT06 och AB04 är två standardavtal som används inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. AB04 (Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader) och ABT06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader) är utformade av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och används för att reglera förhållandet mellan beställare och entreprenör i byggprojekt. De två avtalen har flera likheter, men det finns också viktiga skillnader som är värda att notera.

2. Entreprenadform: Utförandeentreprenad kontra Totalentreprenad

Den största skillnaden mellan AB04 och ABT06 ligger i entreprenadformen. AB04 används främst för utförandeentreprenader, där beställaren har ansvaret för att ta fram och tillhandahålla projektets handlingar och beskrivningar. Entreprenören åtar sig då att utföra arbetet enligt dessa underlag. I ABT06 används totalentreprenad, vilket innebär att entreprenören ansvarar för att både projektera och utföra arbetet enligt beställarens krav och önskemål.

3. Projektansvar och riskfördelning

I och med att entreprenadformerna skiljer sig åt, påverkas också ansvarsfördelningen och riskerna mellan parterna. I AB04 är beställaren ansvarig för projektets underlag och bär därmed risken för eventuella fel eller brister i dessa. Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs korrekt enligt underlagen. I ABT06 tar entreprenören ett större ansvar och risk, då denne ansvarar för både projektering och utförande.

4. Ändrings- och tilläggsarbeten

En annan viktig skillnad mellan avtalen är hur ändrings- och tilläggsarbeten hanteras. I AB04 initieras ändrings- och tilläggsarbeten oftast av beställaren, och entreprenören har rätt till ersättning för merkostnader som uppstår på grund av dessa. I ABT06 har entreprenören ett större ansvar för att hantera ändringar och tillägg, då dessa kan bli nödvändiga på grund av entreprenörens projekteringsansvar.

5. Tidsplanering och förseningar

Båda avtalen reglerar frågor kring tidsplanering och förseningar, men med vissa skillnader. I AB04 styr beställaren tidsplanen i större utsträckning och kan påverka entreprenörens tidplan genom att utfärda ändringsorder. I ABT06 har entreprenören större kontroll över tidsplanen eftersom denne ansvarar för både projektering och utförande. Det innebär att entreprenören i ABT06 även bär ett större ansvar vid förseningar, medan beställaren i AB04 har en mer aktiv roll i att följa upp och påverka tidsplanen.

6. Garantier och försäkringar

Garantier och försäkringar är viktiga aspekter i båda avtalen, men med några skillnader. I AB04-avtalet finns det garantier som skyddar beställaren mot fel och brister i entreprenörens arbete, och entreprenören är skyldig att teckna de försäkringar som krävs enligt avtalet. I ABT06 ställs det högre krav på entreprenörens försäkringar och garantier, eftersom entreprenören bär ett större ansvar för projektering och utförande.

7. Tvistlösning

Både AB04 och ABT06 innehåller bestämmelser om hur tvister mellan parterna ska lösas. Generellt sett förespråkar båda avtalen att parterna först ska försöka lösa tvister genom förhandlingar och medling. Om detta inte leder till en lösning, kan parterna vända sig till skiljeförfarande eller, i vissa fall, allmän domstol. Skillnaden mellan avtalen ligger främst i vilka frågor som är mest sannolika att ge upphov till tvister, på grund av de olika ansvars- och riskfördelningarna i respektive avtal.

Sammanfattning

ABT06 och AB04 är två standardavtal som används inom byggbranschen för att reglera förhållandet mellan beställare och entreprenör. De största skillnaderna mellan avtalen ligger i entreprenadformen, ansvarsfördelning, riskhantering, ändrings- och tilläggsarbeten, tidsplanering, garantier, försäkringar och tvistlösning. För att välja rätt avtal i ett byggprojekt är det viktigt att förstå dessa skillnader och hur de påverkar parternas roller och ansvar.

8. Prissättning och ersättning

Prissättning och ersättning för arbetet är ytterligare en aspekt där AB04 och ABT06 skiljer sig. I AB04-avtalet kan ersättningen vara fast eller löpande, beroende på överenskommelsen mellan parterna. Vid löpande ersättning får entreprenören betalt utifrån utförda arbeten och faktiska kostnader, medan fast ersättning innebär en överenskommen summa oavsett de faktiska kostnaderna. I ABT06-avtalet är ersättningen oftast fast, eftersom entreprenören ansvarar för att uppfylla beställarens krav och önskemål inom den avtalade summan.

9. Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen i byggprojekt skiljer sig mellan AB04 och ABT06. I AB04-avtalet har beställaren en mer aktiv roll i att kontrollera kvaliteten på entreprenörens arbete, eftersom beställaren ansvarar för underlaget och specificerar kraven på utförandet. I ABT06-avtalet ligger ansvaret för kvalitetskontrollen främst hos entreprenören, som måste säkerställa att arbetet uppfyller beställarens krav och önskemål.

10. Underentreprenörer

Användningen av underentreprenörer är en annan faktor som skiljer AB04 från ABT06. I AB04-avtalet är det oftare beställaren som godkänner och anlitar underentreprenörer, medan det i ABT06-avtalet är entreprenören som ansvarar för att anlita och samordna underentreprenörer för att uppfylla projektets krav.

11. Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är viktiga aspekter inom byggbranschen, och både AB04 och ABT06 innehåller bestämmelser om miljöansvar. I AB04-avtalet är miljöansvaret uppdelat mellan beställaren och entreprenören, medan det i ABT06-avtalet ligger mer på entreprenörens ansvar, eftersom denne ansvarar för både projektering och utförande.

Slutsats

För att välja rätt standardavtal i ett byggprojekt är det viktigt att förstå skillnaderna mellan ABT06 och AB04, samt hur dessa påverkar parternas ansvar, roller och risker. Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan parterna säkerställa en smidig och framgångsrik byggprocess.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11