En entreprenadbesiktning – vad är det egentligen?

En entreprenadbesiktning är en viktig form av besiktning som genomförs under eller efter en byggnadsentreprenad. Syftet är att se till att det färdiga arbetet uppfyller de krav och specifikationer som angavs i avtalet mellan entreprenören och beställaren. Här berättar vi mer om vad en entreprenadbesiktning faktiskt innebär.

Varför behövs en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning är viktig för att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller de krav som anges i Entreprenadkontraktet. Det är viktigt för att undvika tvister och konflikter mellan entreprenören och beställaren i framtiden. En entreprenadbesiktning kan även hjälpa till att identifiera eventuella brister och felaktigheter som behöver åtgärdas.

När genomförs en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning kan genomföras under eller efter avslutad entreprenad. En besiktning under entreprenaden kan hjälpa till att identifiera eventuella brister eller felaktigheter i arbetet i ett tidigt skede, vilket kan minimera kostnaderna för att åtgärda dessa brister senare. En besiktning efter entreprenaden kan hjälpa till att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller de krav och specifikationer som anges i Entreprenadkontraktet.

Vad ingår i en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning kan omfatta olika delar beroende på typen av entreprenad och vilka krav som ställts i Entreprenadkontraktet. Vanligtvis ingår en kontroll av färdiga ritningar, materialval, utförande och funktion av det färdiga arbetet. Besiktningen kan även omfatta kontroll av att alla tillämpliga myndighetskrav och standarder uppfylls.

Vem utför en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman (gärna Certifierad) eller en representant som utsetts av parter. Besiktningsmannen eller representanten bör ha god teknisk kunskap om entreprenadavtalet och byggprocessen, samt vara oberoende och opartisk.

Summering

En entreprenadbesiktning är en viktig form av besiktning som genomförs under eller efter en byggnadsentreprenad för att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller de krav och specifikationer som anges i Entreprenadkontraktet. Det är viktigt för att undvika tvister och konflikter i framtiden och kan även hjälpa till att identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas. En oberoende besiktningsman eller representant utsedd av parter utför besiktningen och kontrollerar olika delar av entreprenaden.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11