Vilka är de vanligaste orsakerna till tvister i en Totalentreprenad?

Inledning

Totalentreprenad är en vanlig form av entreprenadavtal där en entreprenör ansvarar för att planera, projektera och utföra hela byggprojektet. Trots att detta koncept ofta leder till effektivare arbetsprocesser och bättre projektstyrning, uppstår det ibland tvister mellan parterna. I denna text tar vi upp de vanligaste orsakerna till tvister i en totalentreprenad, inklusive bristande kommunikation, ändringar i projektet och kostnadsöverdrag.

Bristande kommunikation

Ett av de mest grundläggande problemen som kan leda till tvister i en totalentreprenad är bristande kommunikation mellan beställaren och entreprenören. Kommunikationsbrister kan vara relaterade till oklara eller motstridiga instruktioner, otillräcklig uppföljning eller missförstånd kring projektets omfattning. För att minimera riskerna för tvister är det viktigt att parterna har tydliga och öppna kommunikationskanaler, samt att alla krav och förväntningar dokumenteras noggrant och kontinuerligt.

Ändringar i projektet

En annan vanlig orsak till tvister i totalentreprenader är ändringar i projektets omfattning eller krav. Detta kan bero på att beställaren önskar ändra något i designen, att nya lagkrav införs, eller att oväntade omständigheter uppstår under projektets gång. Ändringar kan leda till förseningar och ökade kostnader, vilket ofta blir en källa till konflikt mellan parterna. För att undvika tvister är det viktigt att ha en tydlig ändringshantering och att kontraktsdokumenten inkluderar mekanismer för att hantera ändringar och de eventuella konsekvenser de medför.

Kostnadsöverdrag

Kostnadsöverdrag är ytterligare en vanlig källa till tvister i totalentreprenader. Det kan bero på en rad olika faktorer, såsom oförutsedda kostnader för material och arbetskraft, fel i kalkylering eller budgetering, eller att entreprenören inte förmår att hålla sig inom den överenskomna budgeten. När kostnaderna överstiger det överenskomna beloppet kan det leda till konflikter mellan beställaren och entreprenören, särskilt om det råder oenighet om vem som ska bära de extra kostnaderna. För att minska risken för tvister är det viktigt att upprätta tydliga kontrakt och budgetar samt att hålla en noggrann uppföljning av kostnaderna under projektets gång.

Förseningar i projektet

Förseningar är en annan vanlig orsak till tvister i totalentreprenader. Dessa kan bero på en rad faktorer, såsom bristande planering, oförutsedda händelser eller ändringar i projektet. Förseningar kan leda till att beställaren drabbas av ekonomiska förluster och förseningar i projektets färdigställande. Det är viktigt att parterna inkluderar tydliga tidsplaner och ansvarsfördelningar i kontraktsdokumenten samt att de hanterar och kommunicerar eventuella förseningar på ett konstruktivt sätt för att undvika tvister.

Kvalitetsbrister

Kvalitetsbrister i det färdiga byggprojektet är en annan vanlig orsak till tvister mellan beställaren och entreprenören. Detta kan bero på att entreprenören inte följer de överenskomna specifikationerna, att det förekommer fel i konstruktionen eller att det används undermåliga material. Kvalitetsbrister kan leda till att beställaren blir missnöjd med det utförda arbetet och kräver ersättning eller att arbetet rättas till. För att minska risken för tvister på grund av kvalitetsbrister bör parterna vara noga med att specificera kvalitetskrav i kontraktsdokumenten och följa upp kvaliteten genom hela projektet.

Slutsats

För att minimera risken för tvister i en totalentreprenad är det viktigt att parterna etablerar tydliga och detaljerade kontrakt, kommunicerar effektivt och hanterar ändringar, förseningar och kvalitetsbrister på ett professionellt sätt. Genom att vara noggranna med dokumentation, uppföljning och kommunikation kan många tvister undvikas, vilket i sin tur bidrar till en mer framgångsrik och smidig projektgenomförande. Att förstå och arbeta proaktivt med dessa vanliga orsaker till tvister hjälper beställare och entreprenörer att skapa en stark grund för ett framgångsrikt samarbete och en lyckad totalentreprenad.

Om oss

Maleon AB är ett konsultbolag som har som affärsidé att göra kommunikationen mellan byggherre och entreprenör tydlig och enkel.
Detta gör vi med våra innovativa processer, som bygger på sunt förnuft, för att uppfattas som det enklaste och mest självklara konsultbolag att samarbeta med.
Våra besiktningsmän, byggledare, projektledare och tekniska konsulter är utvalda med omsorg för att kunna erbjuda dig en unik kombination av konsulter som förstår vikten av samordning mellan upphandling, bygg och installation.

    Besiktningsman

    Ring våra specialister

    +46 8 121 442 11